{"STEAM_1:0:49562911":{"userName":"NestR =DDD","steamId":"STEAM_1:0:49562911","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"7","nb2kill":"1","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"9","death":"16","headshot":"5","point":"9","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"0","firstKill":"2"},"STEAM_1:0:134378762":{"userName":"Gu5k0k0|\u00e8\u02c6\u2021\u00e7\u00a5\u017e","steamId":"STEAM_1:0:134378762","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"3","nb2kill":"0","nb3kill":"2","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"9","death":"8","headshot":"6","point":"9","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"6","firstKill":"1"},"STEAM_1:1:80568877":{"userName":"ROCK STAR","steamId":"STEAM_1:1:80568877","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"3","nb2kill":"1","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"8","death":"17","headshot":"3","point":"8","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"1","firstKill":"1"},"STEAM_1:0:34411110":{"userName":"iLZEIN S.P.Q.R.","steamId":"STEAM_1:0:34411110","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"5","nb2kill":"4","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"16","death":"9","headshot":"8","point":"16","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"4","firstKill":"3"},"STEAM_1:0:155386590":{"userName":"TyFL9","steamId":"STEAM_1:0:155386590","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"4","nb2kill":"2","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"8","death":"16","headshot":"4","point":"8","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"0","firstKill":"1"},"STEAM_1:1:161901836":{"userName":"w1e","steamId":"STEAM_1:1:161901836","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"4","nb2kill":"2","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"8","death":"17","headshot":"1","point":"8","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"1","firstKill":"2"},"STEAM_1:0:85595117":{"userName":"Inclose","steamId":"STEAM_1:0:85595117","v1":"1","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"5","nb2kill":"4","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"16","death":"7","headshot":"8","point":"16","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"5","firstKill":"0"},"STEAM_1:1:87489213":{"userName":"bazu.dll","steamId":"STEAM_1:1:87489213","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"6","nb2kill":"0","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"6","death":"17","headshot":"3","point":"6","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"4","firstKill":"4"},"STEAM_1:1:22332819":{"userName":"PhaRaoH","steamId":"STEAM_1:1:22332819","v1":"0","v2":"1","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"5","nb2kill":"6","nb3kill":"3","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"26","death":"5","headshot":"7","point":"32","tk":"0","defuse":"2","bombe":"0","assist":"1","firstKill":"1"},"STEAM_1:0:87136194":{"userName":"kirir0za--","steamId":"STEAM_1:0:87136194","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"6","nb2kill":"3","nb3kill":"0","nb4kill":"1","nb5kill":"0","kill":"16","death":"10","headshot":"8","point":"16","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"7","firstKill":"2"},"BOT":{"userName":"Derek","steamId":"BOT","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"0","nb2kill":"0","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"9","death":"20","headshot":"1","point":"9","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"2","firstKill":"0"}}