{"STEAM_1:0:49724200":{"userName":"nafany","steamId":"STEAM_1:0:49724200","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"6","nb2kill":"1","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"11","death":"20","headshot":"7","point":"11","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"2","firstKill":"2"},"STEAM_1:1:41178139":{"userName":"SeT","steamId":"STEAM_1:1:41178139","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"5","nb2kill":"1","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"8","death":"18","headshot":"4","point":"8","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"1","firstKill":"0"},"STEAM_1:0:123340368":{"userName":"clean damage","steamId":"STEAM_1:0:123340368","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"10","nb2kill":"2","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"14","death":"19","headshot":"9","point":"16","tk":"0","defuse":"0","bombe":"1","assist":"3","firstKill":"2"},"STEAM_1:1:51946726":{"userName":"airscape ;[x","steamId":"STEAM_1:1:51946726","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"6","nb2kill":"4","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"18","death":"19","headshot":"9","point":"18","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"4","firstKill":"4"},"STEAM_1:0:58218054":{"userName":"sqpy","steamId":"STEAM_1:0:58218054","v1":"0","v2":"1","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"8","nb2kill":"6","nb3kill":"1","nb4kill":"1","nb5kill":"0","kill":"27","death":"12","headshot":"13","point":"27","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"4","firstKill":"5"},"STEAM_1:0:50038447":{"userName":"LUCKER","steamId":"STEAM_1:0:50038447","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"7","nb2kill":"0","nb3kill":"2","nb4kill":"1","nb5kill":"0","kill":"17","death":"17","headshot":"10","point":"17","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"8","firstKill":"4"},"STEAM_1:1:41739922":{"userName":"n0lifer","steamId":"STEAM_1:1:41739922","v1":"1","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"3","nb2kill":"3","nb3kill":"3","nb4kill":"1","nb5kill":"0","kill":"22","death":"11","headshot":"10","point":"25","tk":"0","defuse":"1","bombe":"0","assist":"4","firstKill":"3"},"STEAM_1:0:17232133":{"userName":"hontw","steamId":"STEAM_1:0:17232133","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"11","nb2kill":"4","nb3kill":"1","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"22","death":"11","headshot":"13","point":"22","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"2","firstKill":"2"},"STEAM_1:0:58971790":{"userName":"ADV1","steamId":"STEAM_1:0:58971790","v1":"0","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"6","nb2kill":"5","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"16","death":"19","headshot":"6","point":"18","tk":"0","defuse":"0","bombe":"1","assist":"2","firstKill":"2"},"STEAM_1:0:141759255":{"userName":"M1F","steamId":"STEAM_1:0:141759255","v1":"1","v2":"0","v3":"0","v4":"0","v5":"0","nb1kill":"5","nb2kill":"1","nb3kill":"0","nb4kill":"0","nb5kill":"0","kill":"7","death":"16","headshot":"3","point":"7","tk":"0","defuse":"0","bombe":"0","assist":"5","firstKill":"0"}}